Documents by I. Iordanov

2016, RFC7869: The "vnc" URI Scheme